Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale

Agricultura ecologică - principii de bază pentru etichetare

În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite criterii specifice în ce privește prezentarea, compoziţia, dimensiunea și designul siglei comunitare, precum și prezentarea și compoziţia codului numeric al autorităţii de control sau al organismului de control și ale indicaţiei locului din care provine produsul agricol.

În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite cerinţe specifice privind etichetarea aplicabile hranei ecologice pentru animale, luând în considerare varietăţile și compoziţia acesteia, precum și dispoziţiile orizontale privind etichetarea aplicabile hranei pentru animale.

În afară de sistemul de control bazat pe Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu regulile de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, trebuie stabilite măsuri specifice de control al conformităţii cu regulile privind sănătatea și bunăstarea animalelor. În principal, trebuie stabilite cerinţe detaliate privind toate etapele producţiei, preparării și distribuţiei referitoare la produsele ecologice.

Notificările transmise de către statele membre Comisiei trebuie să îi permită acesteia să folosească informaţiile trimise direct și cât se poate de eficient pentru gestionarea informaţiilor statistice și a datelor de referinţă. Pentru realizarea acestui obiectiv, toate informaţiile care trebuie puse la dispoziţia statelor membre și a Comisiei sau care trebuie comunicate între acestea trebuie trimise în format electronic sau digital.

Schimburile de informaţii și documente între Comisie și statele membre, precum și informaţiile și notificările transmise de către statele membre Comisiei se realizează în general în format electronic sau digital. Pentru a îmbunătăţi modalitatea de tratare a acestor schimburi de informaţii cu privire la regulile de producţie ecologică și pentru a extinde utilizarea lor este necesară adaptarea sistemelor electronice existente sau instalarea altor astfel de sisteme noi. Trebuie să se prevadă realizarea acestui lucru de către Comisie și punerea în aplicare după informarea statelor membre prin intermediul Comitetului pentru producţia ecologică.

Condiţiile de procesare a informaţiilor de către aceste sisteme electronice, precum și forma și conţinutul documentelor care trebuie comunicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 trebuie să fie ajustate în mod frecvent, în paralel cu modificările aduse normelor aplicabile sau cerinţelor de gestionare. Prezentarea uniformă a documentelor care trebuie trimise de către statele membre este de asemenea necesară. Pentru realizarea acestor obiective și pentru a simplifica procedurile și a asigura faptul că sistemele electronice în cauză pot fi puse imediat în funcţiune, forma și conţinutul documentelor trebuie stabilite pe baza unor modele și chestionare, care urmează să fie adaptate și actualizate de Comisie după informarea Comitetului pentru producţia ecologică.

Este necesară stabilirea de măsuri tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, pentru a nu periclita continuitatea producţiei ecologice.
Regulamentul (CEE) nr. 207/93 al Comisiei din 29 ianuarie 1993 de stabilire a conţinutului anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producţie agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și de fixare a normelor de aplicare a dispoziţiilor articolului 5 alineatul (4) din acest regulament (1), Regulamentul (CE) nr. 1452/2003 al Comisiei din 14 august 2003 de menţinere a derogării prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului cu privire la anumite specii de seminţe și material de înmulţire vegetativă și de stabilire a regulilor de procedură și a criteriilor aplicabile derogării menţionate (2) și Regulamentul (CE) nr. 223/2003 al Comisiei din 5 februarie 2003 privind cerinţele de etichetare legate de metoda de producţie ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate și materii prime pentru hrana pentru animale și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (3) trebuie abrogate și înlocuite printr-un nou regulament.

Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 cu efect de la 1 ianuarie 2009. Cu toate acestea, multe dintre dispoziţiile acestuia trebuie, cu anumite adaptări, să continue să se aplice și, în consecinţă, să fie adoptate în cadrul prezentului regulament. Din motive de claritate, trebuie stabilită corespondenţa dintre dispoziţiile în cauză din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 și dispoziţiile prezentului regulament.

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producţia ecologică.

Vizualizari: 3169 - Data: 17-10-2017 21:36:58